Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

OBSAH

I.          Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

II.        Elektronická objednávka a potvrdenie elektronickej objednávky

III.       Zrušenie objednávky

IV.       Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

V.        Cenové podmienky

VI.       Poštovné a balné

VII.     Platobné podmienky

VIII.    Dodacie podmienky

IX.       Záručné podmienky a záručná doba

X.        Ochrana osobných údajov

XI.       Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Predávajúceho

XII.     Záverečné ustanovenia

 

 

ČLÁNOK I

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.      Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Lassak, s. r. o. so sídlom Oravská Jasenica 405, 02964, Slovenská republika, IČO: 50699865, DIČ 2120435119; IČ DPH SK2120435119 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 2017, Žilina, odd. Sro, vl.č.67110/L , (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.lassak.shop (ďalej len „www.lassak.shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

 

2.      Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

 

3.      Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1.

 

4.      Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod“) na www.lassak.shop a bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.

 

5.      VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.lassak.shop. a sú dostupné jednak na stránke www.lassak.shop, ako aj v sídle Predávajúceho.

 

6.      Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na www.lassak.shop. Registrácia prebieha vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára na stránke www.lassak.shop Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Zmenu týchto údajov je Kupujúci povinný bezodkladne oznámiť Predávajúcemu, pretože ich správnosť má bezprostredný vplyv na dodanie tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho.

 

7.      Ak Kupujúci:

a)      je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), teda ak ide o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka;

b)      nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

 

8.      Elektronickou objednávkou sa rozumie elektronický formulár odoslaný Kupujúcim prostredníctvom E-obchodu v súlade s týmito VOP, obsahujúci informácie o Kupujúcom podľa týchto VOP, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na www.lassak.shop a celkovú cenu tohto tovaru, príp. aj cenu za poštovné.

 

9.      Kontaktné údaje Predávajúceho: Lassak, s. r. o. so sídlom Oravská Jasenica 405, 02964, Slovenská republika,  Tel.: +421 904 497 403 (pondelok až piatok) medzi 09.00 – 17.00 hod., e-mail: info@lassak.shop.

 

10.  Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené prostredníctvom Lets Encrypt SSL certifikátu. a zabezpečuje, že osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.lassak.shop

 

ČLÁNOK II

Elektronická objednávka a potvrdenie elektronickej objednávky

1.      Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

 

2.      Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a)      identifikácia Kupujúceho, t. j. v prípade fyzickej osoby – nepodnikateľa: meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu; v prípade podnikateľského subjektu: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ a IČ DPH, ak bolo pridelené,

b)      e-mailová adresa Kupujúceho a telefónne číslo Kupujúceho,

c)      kód objednávaného tovaru pridelený mu v E-obchode alebo tiež jeho popis;

d)      množstvo objednávaného tovaru;

e)      adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

f)       meno a priezvisko osoby oprávnenej na prevzatie dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, na prevzatie dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek osoba vystupujúca v jeho mene).

 

3.      Ak Predávajúci zistí v elektronickej objednávke chybný alebo inak nesprávny údaj, a to prípadne aj po jej elektronickom potvrdení, Predávajúci môže podľa vlastnej voľby buď vyzvať Kupujúceho na odstránenie nedostatkov elektronickej objednávky, alebo objednávku zrušiť. Ak Predávajúci objednávku nezruší a ak Kupujúci odstráni nedostatky elektronickej objednávky a Predávajúci elektronickú objednávku v znení vyplývajúcom z odstránenia nedostatkov pôvodnej elektronickej objednávky potvrdí, Kúpna zmluva uzavretá potvrdením elektronickej objednávky v znení vyplývajúcom z odstránenia nedostatkov pôvodnej elektronickej objednávky nahrádza pôvodnú Kúpnu zmluvu.

 

4.      Elektronická objednávka odoslaná prostredníctvom E-obchodu v súlade s týmito VOP je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a  je záväzná pre Kupujúceho.

 

5.      Kupujúci pred odoslaním objednávky potvrdí, že sa oboznámil so znením týchto VOP a že s ich obsahom súhlasí, a to aktivovaním zodpovedajúcej funkcie na www.lassak.shop odkazujúcej na úplné znenie VOP.

 

6.      Bezprostredne pred odoslaním objednávky Kupujúcim sa Kupujúcemu zobrazí na www.lassak.shop súhrn informácií, ktorými sú:

a)      konkrétny druh a množstvo tovaru, ktoré si objednáva, vrátane celkovej ceny za tovar aj so všetkými nákladmi na dopravu, dodanie, poštovné a inými nákladmi a poplatkami,

b)      spôsob platby celkovej ceny za tovar.

 

7.      Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci elektronicky potvrdí elektronickú objednávku e-mailovou správou zaslanou na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke. Elektronickým potvrdením elektronickej objednávky Kupujúceho vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim Kúpna zmluva v súlade s týmito VOP. Kupujúci je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bolo doručené elektronické potvrdenie objednávky, a  to aj v iných priečinkoch e-mailového konta, ako napríklad v spame, a takisto aj  obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@lassak.shop.

 

8.      Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.

 

9.      Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že ide o objednávku s povinnosťou platby.

 

10.  Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho, ak z týchto VOP nevyplýva niečo iné.

 

11.  Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom vyplývajúcim z VOP a príslušných právnych predpisov.

 

12.  Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu v dôsledku toho, že Kupujúci zabudol alebo stratil svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

 

ČLÁNOK III

Zrušenie objednávky

1.    Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť bez toho, aby sa nedodanie tovaru považovalo za porušenie povinnosti Predávajúceho, v týchto prípadoch:

a)         v prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedenú e-mailovú adresu, pre nesprávne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, nedostatočnú súčinnosť Kupujúceho pri plnení Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho, a pod.,

b)        ak sa tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenili náklady súvisiace s dodaním tovaru alebo ak je dodanie tovaru spojené s ťažkosťami alebo s nákladmi, ktoré neboli vopred predvídané, alebo ak z iných dôvodov dodanie tovaru nie je možné alebo účelné.

 

2.    Z týchto VOP môžu vyplývať aj iné prípady, v ktorých je Predávajúci oprávnený zrušiť objednávku.

 

3.    V prípade zrušenia objednávky Predávajúcim podľa bodu 1 alebo 2 tejto zmluvy Kúpna zmluva zaniká dňom oznámenia zrušenia objednávky Kupujúcemu.

 

 

ČLÁNOK IV

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

1.      V prípade, ak je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku prostredníctvom E-obchodu, Predávajúci poskytuje Kupujúcemu možnosť odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci však nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak jej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho. Kupujúci taktiež nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak jej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Predávajúci odporúča kupujúcemu využiť na odstúpenie od zmluvy nasledovný vzorový formulár: Dokument na stiahnutie: Odstúpenie od kúpnej zmluvyStiahnuť

 

2.      Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané do skončenia lehoty pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zároveň v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave, ktorý bol Kupujúcemu dodaný. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci môže v uvedenej lehote tovar vrátiť aj osobne, a to na adrese prevádzky Predávajúceho: Horný Val 6, 010 01  Žilina.

 

3.      Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy v súlade s bodom 1. a 2. tohto článku sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar rovnakým spôsobom, ako použil Kupujúci pri svojej platbe, a to v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy, nie však skôr, ako je vrátený tovar Predávajúcemu doručený alebo kým Kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

4.      V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky, nevráti Kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar a vráti tovar, zaslaný Kupujúcim, na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu. 

 

 

ČLÁNOK V

Cenové podmienky

1.      Kúpna cena tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom www.lassak.shop je spravidla uvedená na www.lassak.shop. Predávajúci a Kupujúci sa môžu individuálne dohodnúť na cene tovaru; v takom prípade je záväzná dohodnutá kúpna cena tovaru. Kúpna cena sa uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

 

2.      Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.lassak.shop s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na www.lassak.shop. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

 

3.      V prípade, ak sa na www.lassak.shop objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo ak z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „0 EUR“ alebo „1 EUR“, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za takúto chybnú cenu, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, Predávajúci je oslobodený od povinnosti dodať tovar a môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

ČLÁNOK VI

Poštovné a balné

1.      Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.

 

2.      Cenu poštovného určuje Predávajúci v závislosti od sadzieb poštovného stanovených doručovateľskými subjektmi. V konkrétnom prípade platí výška poštovného uvedená v potvrdení elektronickej objednávky zo strany Predávajúceho. Predávajúci je však oprávnený v prípade okolností, ktoré neboli vopred predvídané, primerane zvýšiť cenu poštového aj po uzavretí Kúpnej zmluvy; zvýšenie ceny poštového Predávajúci v takom prípade bez zbytočného odkladu oznámi Kupujúcemu; ak Kupujúci s oznámeným zvýšením ceny poštovného nesúhlasí, má právo z tohto dôvodu Kúpnu zmluvu zrušiť odstúpením od Kúpnej zmluvy.

 

 

 

ČLÁNOK VII

Platobné podmienky

1.      Platby sa vykonávajú v mene EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 

a)      PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí tovaru kuriérovi alebo poštovému podniku;

 

b)      PLATBA PRI OSOBNOM ODBERE TOVARU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri osobnom odbere tovaru buď v hotovosti, alebo platobnou kartou;

 

c)      PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou alebo prostredníctvom poštového podniku po uhradení a pripísaní celej ceny tovaru uvedenej v potvrdenej elektronickej objednávke na účet SK4202000000003785703454 s variabilným symbolom, ktorým je číslo elektronickej objednávky.

 

d)      PLATBA PLATOBNOU KARTOU CEZ INTERNET: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci zadá v elektronickej objednávke číslo svojej platobnej karty, dátum skončenia platnosti platobnej karty a kód platobnej karty (CVC).

 

2.      Právo voľby konkrétneho spôsobu platby spomedzi spôsobov platby uvedených v bode 1 má Kupujúci, ak Predávajúci neurčí pri konkrétnom tovare alebo elektronickej objednávke iba určitý vyhradený spôsob platby.

 

ČLÁNOK VIII

Dodacie podmienky

1.      Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom objektívne možnom termíne, Ak lehota na dodanie tovaru presiahne 30 kalendárnych dní od uzavretia Kúpnej zmluvy, Predávajúci o tom upovedomí Kupujúceho prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke. Ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar vôbec a sám nezruší objednávku podľa čl. III, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na náhradnom plnení. Ak k dohode na náhradnom plnení medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa predchádzajúcej vety nedôjde, Kupujúci má právo zrušiť objednávku, na základe čoho Kúpna zmluva zaniká dňom oznámenia zrušenia objednávky Predávajúcemu.

 

2.      Kupujúci je informovaný o odoslaní objednaného tovaru a o stave vybavovania elektronickej objednávky e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke.

 

3.      Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby alebo poštového podniku na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke alebo je tovar pripravený na osobný odber v prevádzke Predávajúceho. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. V prípade, ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar pripravený na osobný odber v lehote  5 pracovných dní alebo ak si dvakrát po sebe neprevezme tovar od dopravcu, bez toho, aby sa s Predávajúcim dohodol na predĺžení tejto lehoty, Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

 

4.      Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.

 

5.      Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Odovzdanie tovaru Kupujúcemu je možné, len ak Kupujúci zaplatí kúpnu cenu a poštovné  za dodaný tovar.

 

6.      Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený, a podpísať doklad o prevzatí zásielky. V prípade poškodenia obalu, v ktorom je tovar zabalený, je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a Kupujúci je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho.

 

7.      Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.

 

8.      Ak je balenie prelepené ochrannou páskou Predávajúceho, ktorá je poškodená, alebo ak  Kupujúci zistí iné poškodenie balenia alebo známky neoprávneného otvorenia zásielky, je oprávnený tovar od Dopravcu neprevziať a je povinný spísať s Dopravcom o tejto skutočnosti zápis s presným popísaním dôvodu neprevzatia zásielky. Ak tak Kupujúci neurobí, predávajúci má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.

 

9.      Kupujúci je povinný takisto bezodkladne po prevzatí tovaru skontrolovať obsah zásielky a v prípade, ak sa dodaný tovar nezhoduje s objednaným tovarom, alebo ak je tovar akokoľvek poškodený, resp. Kupujúci objaví iné nedostatky tovaru, je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho. Ak tak Kupujúci neurobí, Predávajúci má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.

 

10.  Komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim v zmysle tohto článku prebieha prednostne elektronicky na e-mailové adresy oznámené zmluvnými stranami pri zaslaní elektronickej objednávky a pri potvrdení elektronickej objednávky.

 

11.  Dodanie tovaru na územie iných členských štátov Európskej únie, príp. tretích štátov, sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

ČLÁNOK IX

Záručné podmienky a záručná doba

1.      Ak z reklamačné poriadku podľa bodu 5 tohto článku nevyplýva niečo iné, na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba záruky za akosť tovaru v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru Kupujúcim.

 

2.      Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

3.      Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

 

4.      Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane Požadovaných dokladov.

 

5.      Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na www.lassak.shop.

 

ČLÁNOK X

Ochrana osobných údajov

1.      Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia Kúpnej zmluvy a práv a povinností podľa Kúpnej zmluvy a týchto VOP, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a za účelom nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami, a to po dobu najviac 10 rokov od ich poskytnutia.

 

2.      Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom, je povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu a dodaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je podnikateľom, je povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

3.      Predávajúci neposkytne údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, a to vo vzťahu k tým údajom, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodania tovaru resp. pre plnenie iných práv a povinností podľa Kúpnej zmluvy a týchto VOP. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na www.lassak.shop Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

 

4.      Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho, a to na dobu najviac 10 rokov od ich poskytnutia. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti doručenej na adresu Predávajúceho právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

 

5.      Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov tretiu osobu ako sprostredkovateľa.

 

6.      Kupujúci je oprávnený písomne odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

7.      Kupujúci môže aktivovaním zodpovedajúcej funkcie na www.lassak.shop pred odoslaním elektronickej objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar. Kupujúci môže svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu info@lassak.shop. Na žiadosť Kupujúceho budú osobné údaje v takom prípade z databázy vymazané. Kupujúci môže zrušiť odber noviniek aktivovaním zodpovedajúcej funkcie na www.lassak.shop alebo žiadosťou zaslanou na e-mailovú adresu info@lassak.shop.

 

8.      Kupujúci je oboznámený s ukladaním tzv. cookies súborov v jeho počítači. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies súbory ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať. Pokyny, ako môže Kupujúci súbory cookies odmietnuť alebo vymazať, možno nájsť v sekcii „Pomocník“ webového prehliadača.

 

ČLÁNOK XI

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Predávajúceho

1.      Predávajúci nezodpovedá za nemožnosť plnenia a je v celom rozsahu zbavený povinností podľa Kúpnej zmluvy a týchto VOP v prípade, ak nastanú skutočnosti, ktoré sú dôsledkom vyššej moci. Za skutočnosť, ktorá je dôsledkom vyššej moci, sa považuje udalosť, ktorá je nezávislá od vôle Predávajúceho a ktorej Predávajúci nemohol zabrániť ani pri vynaložení primeraného úsilia a ktorá znemožňuje alebo sťažuje plnenie povinností Predávajúceho, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodná katastrofa, pandémia, zmeny v legislatíve a iné.

 

2.      V prípade, že nastane skutočnosť podľa bodu 1, Predávajúci oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu.

 

3.      Predávajúci nezodpovedá za neplnenie svojich povinností podľa Kúpnej zmluvy a týchto VOP ani v prípade, ak také neplnenie je spôsobené porušením povinnosti Kupujúceho.

 

ČLÁNOK XIII

Záverečné ustanovenia

1.      Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo riešiť spor s Predávajúcim spôsobom ustanoveným zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to podaním návrhu zákazníka na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko Kupujúceho, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, presné označenie Predávajúceho, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa Kupujúci domáha, dátum, kedy sa Kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) a e) zákona č. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

2.      Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Ak je Predávajúci spotrebiteľom, aj túto platformu môže využiť na riešenie svojich sporov s poskytovateľom. Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

 

3.      Pri kúpe tovaru prostredníctvom www.lassak.shop sa na strane Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a akceptovanie technológiou podmienených možných problémov. Ochrana počítača a údajov uložených v počítači zaťažuje v plnom rozsahu Kupujúceho.

 

4.      Kupujúci berie na vedomie, že obsah E-obchodu na www.lassak.shop môže byť aktualizovaný alebo zmenený bez predchádzajúceho upozornenia a súhlasu Kupujúceho.

 

5.      Tieto VOP v znení ich nasledujúcich zmien, spolu s dokumentmi, na ktoré priamo odkazujú, a tiež spolu s potvrdenou elektronickou objednávkou, predstavujú zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 

6.      VOP v aktuálnom znení sú zverejnené na www.lassak.shop.

 

7.      Vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho v súvislosti s kúpou tovaru sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a na rozhodovanie sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknutým v súvislosti s kúpou tovaru majú právomoc súdy Slovenskej republiky.

 

8.      Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo Kúpnej zmluvy sú neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy a/alebo VOP.

 

9.      Tieto VOP, ako aj cenník Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene je Predávajúci povinný informovať zákazníka v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny, a to prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na e-mailovú adresu Kupujúceho. Pokiaľ Kupujúci nebude súhlasiť so zmenou, je oprávnený do nadobudnutia účinnosti takej zmeny jednostranným spôsobom ukončiť Kúpnu zmluvu písomnou výpoveďou Kúpnej zmluvy, ktorá musí byť doručená Predávajúcemu najneskôr v deň predchádzajúci nadobudnutiu účinnosti zmeny VOP; Kúpna zmluva sa v takom prípade zrušuje v deň nadobudnutia účinnosti zmeny VOP. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou podľa predchádzajúcej vety sa uplatní nevyvrátiteľná domnienka, že so zmenou zákazník súhlasí a zmenené VOP nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným, najskôr však dňom zverejnenia zmeneného znenia na www.lassak.shop. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny VOP dochádza zároveň k zmluve Kúpnej zmluvy v súlade so zmenou VOP.

 

10.  Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2020

Nákupný košík